Adatkezelési tájékoztató -ügyfél adatkezeléshez

I. Adatkezelő megnevezése
Cégnév: Kazi 2 Kft.
Székhely: 1085 Budapest, Mária utca 10.
Fsz.3.
Cégjegyzékszám: 01-09-284977
Adószám: 13464381-2-42
Képviseli: Banna Kázmér

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
Az ügyfélkiszolgáláshoz kapcsolódó adatkezelésekre az alábbi jogszabályok
vonatkoznak:
Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege: https://eurlex.
europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), hatályos szövege:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

III. A kezelt adatokra vonatkozó információk
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen
tájékoztató függeléke tartalmazza.

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek
hozzá a feladataik ellátása érdekében.
Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített
alvállalkozóinak továbbítja.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a
mellékletben fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek.
Így például, amennyiben
az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára
szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes
adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.
1. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő
szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes
adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes
adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok
jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes
adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki,
mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
1. Az Ön hozzáférési jogai
Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.
Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy
kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az
alábbiakra vonatkozóan:
a. milyen személyes adatait,
b. milyen jogalapon,
c. milyen adatkezelési cél miatt,
d. milyen forrásból,
e. mennyi ideig kezeli.
Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e
(vagy sem) a személyes adatait,
a. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
b. nem terjed ki az anonim adatokra;
c. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
d. magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.
Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes
adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az
Adatkezelő észszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben
felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.
2. Az Ön helyesbítéshez való joga
Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.
E joga
a. nem terjed ki az anonim adatokra;
b. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
c. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
d. magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.
Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes
adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a
személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem
tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek
tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényelne.
3. Törléshez való jog
Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes
adatait, amennyiben
a. az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
b. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
c. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a
személyes adatokat kezeli.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes
adatait, ha
a. az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
b. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
c. Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
d. nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes
adatait, ha
a. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, és
b. Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
c. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez
elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes
adatait, ha
a. Ön a személyes adatai törlését kéri, és
b. az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
c. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
d. az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
vonatkozásában gyűjtik.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes
adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a
címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása
lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához
Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható
álnevesített adatokat.
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra,
amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai
kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan
adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi
az ilyen adatok törlését.
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
(a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az
adatkezelése céljából, és
(c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez igényli.
Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
a. Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az
Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
b. Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az
Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az
Ön tiltakozásával szemben.
Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja a
személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem
tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása
lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.
Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor
(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes
adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak
megvédéséhez.
5. Adathordozhatósághoz való joga
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná
(ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat
a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy
szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon
történik.
Az Ön adathordozhatósághoz való joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.
6. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó
kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül
válaszol.
7. Panasz benyújtásához való jog
Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy
kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján.
Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni
ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás
kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye
szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu
8. A jelen tájékoztató módosításai
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót.
Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a
vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról